از سلیکا باخبر باشید.

Engineered Stone Ban

The ban on the manufacture, supply, processing and installation of engineered stone is set to come into effect on 1 July 2024.

Learn more on the engineered stone ban web page.

کارگرای ساختمانی، تولیدی، تونل سازی، تخریب کاری، معدن، معدن سنگ و سنگتراشی می تنن د معرض خطر گرد و خاک سلیکا د سر کار قرار بیگرن.

فعالیتای کاری که می تنن گرد و خاک سلیکا تولید کنن شامل موارد زیر استن:

 • جور کیدو، نصب کیدو و بدل کیدون روی میزی های سنگی مهندسی شده
 • کندو، انتقال زمین و برمه کاری
 • پروسس کیدون گِل سفالی و سنگ
 • آوار کیدو و برابر کیدو
 • معدن کاری، معدن سنگ و
 • تونل کاری
 • کارگری ساختمانی
 • برش کاری خشت، کانکریت، کاشی یا سنگ؛ خصوصاً با استفاده از طریقه خشک
 • ترقیدون ساینده (محصول ترقیده نباید بیش از 1 فیصد سیلیکای کریستالی دشته باشه)
 • ریخته گری فلزات کارخانه
 • تراش کیدون زاویه ها، جک چکش کیدو و تراش کیدون کانکریت یا سنگ
 • میده کیدون هیدرولیکی چاه های گاز و نفت و
 • سفال سازی.

صاحب کارا یک وظیفه قانونی دیرن که توسط مدیریت کیدون خطرای صحی و ایمنی از گرد و خاک سلیکا از کارگرا محافظت کنن.

کارگرا همچنین وظیفه قانونی دیرن که از صحت و ایمنی خود خو و دیگرو د محل کار مراقبت کنن.

مالومات برای:

Occupational lung diseases

Clean Air. Clear Lungs. occupational lung diseases provides information for employers or small business owners, on how to eliminate or manage the risk of their workers developing an occupational lung disease.

See the previous campaign
Translation language