منابع

Engineered Stone Ban

The ban on the manufacture, supply, processing and installation of engineered stone is set to come into effect on 1 July 2024.

Learn more on the engineered stone ban web page.

تنظیم کنندای صحت و ایمنی کار

تنظیم کنندای صحت و ایمنی کار قانونای که مربوط صحت و ایمنی کاری د ایالت یا قلمرو شیم موشه ره مدیریت مونه. مالومات زیادتر د باره سلیکا د ایالت یا قلمور خود خو ره د اینجی پیدا کید.

مالومات د باره ایالت یا قلمرو خود شیم

بلده مالومات د باره گرد و خاک سلیکا د ایالت یا قلمرو خود شیم به مالومات صحت و ایمنی کاری مراجعه کید

Safe Work Australia

مو قد مسئولین ایالت و قلمرو کار مونیم تاکه صحت و ایمنی کاری و جبران خسارت کارگرا ره بلده تمام کارگرا د استرالیا خوبتر کنیم.

مسئولین جبران خسارت کارگرا

دولت کامنویلت، ایالتا و قلمروا برنامای جبران خسارت کارگرا ره مدیریت مونن. د باره مسئولین جبران خسارت کاری خو مالومات پیدا کید.

 

Translation language