Deliver yourself home safely: Vietnamese Resources

Thông tin chi tiết về sức khỏe và an toàn khi làm việc cho công nhân ngành giao thức ăn, bao gồm cả các quyền và trách nhiệm và bồi thường lao động.  

 

Tải về tất cả các tờ thông tin bằng tiếng Việt. download zip

Nguồn tài liệu bằng hình ảnh hữu ích cho công nhân ngành giao thức ăn về cách giữ an toàn.

 

Tải về tất cả các bản kiểm và thông tin bằng hình ảnh bằng tiếng Việt. download zip

Những video này cung cấp cho bạn thông tin để giúp bạn giữ sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc.

 

Video 1 - Đi giao an toàn để về nhà bình an

 

đọc kịch bản video | Xem trên YouTube

 

Video 2 - Món hàng quý nhất chính là QUÝ VỊ

 

đọc kịch bản video | Xem trên YouTube

 

Video 3 - Làm cho mỗi chuyến đi trên xe được an toàn

 

đọc kịch bản video | Xem trên YouTube

 

Tải về tất cả nguồn tài liệu bằng tiếng Việt.download zip

Tìm các chi tiết liên lạc tốt nhất của chính phủ về sức khỏe và an toàn lao động

Tìm cơ quan quản lý sức khỏe và an toàn lao động của quý vị.