Đi giao an toàn để về nhà bình an

Công nhân giao thức ăn có quyền được an toàn khi làm việc.

Trang mạng này cung cấp cho công nhân giao thức ăn, cơ sở kinh doanh và nền tảng kết nối các nguồn tài liệu, các thông tin và chi tiết liên lạc hữu ích về sức khỏe và an toàn lao động.

Quý vị biết rõ về an toàn tới mức nào?

Hãy trả lời câu hỏi kiểm tra về an toàn để biết!

Xem thêm video

Tìm các chi tiết liên lạc tốt nhất của chính phủ về sức khỏe và an toàn lao động

Tìm cơ quan quản lý sức khỏe và an toàn lao động của quý vị.