Overview

This guide helps a person conducting a business or undertaking (PCBU) protect its workers from the risks of working with silica and silica containing products, like engineered stone. It provides information on how to eliminate or minimise those risks to keep workers safe.

Hướng dẫn này giúp người đang điều hành một doanh nghiệp hoặc một cơ sở kinh doanh (PCBU) bảo vệ người lao động của mình khỏi những nguy khi làm việc với silica các sản phẩm chứa silica, như đá nhân tạo. Hướng dẫn này cung cấp thông tin về cách loại bỏ hoặc giảm thiểu những nguy đó nhằm giữ an toàn cho người lao động.

 

  • Bụi silica có hại cho sức khỏe của bạn và người lao động. Hãy sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu các cách bảo vệ tất cả mọi người tại nơi làm việc của bạn.
  • Làm việc với đá tự nhiên và nhân tạo, nhựa đường, bê tông, gạch hoặc gạch lát có thể khiến bạn và người lao động của mình tiếp xúc với bụi silica. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn kiểm soát nguy cơ tiếp xúc với bụi silica tại nơi làm việc của bạn.
  • Nếu nơi làm việc của bạn có bụi silica, bạn có thể cần phải theo dõi không khí tại nơi làm việc của mình và theo dõi sức khỏe cho người lao động của mình. Hãy sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu những gì bạn cần làm.
  • Hãy sử dụng hướng dẫn này nếu bạn hoặc người lao động của bạn mài, cắt, đánh bóng hoặc khoan silica hoặc các sản phẩm có chứa silica, như đá nhân tạo. Có những điều bạn phải làm để bảo đảm người lao động của bạn được bảo vệ khỏi bụi silica.
  • Hãy sử dụng hướng dẫn này để hiểu những gì bạn phải làm để bảo vệ người lao động của mình, những người làm việc với silica hoặc các sản phẩm chứa silica.
Document type
Tag by Category
Tag by Industry & Business

Can't find what you're looking for?

Please let us know.

Share this page:

Facebook    LinkedIn    Twitter    Email